Find Resources
Modify Search

Name Class ER CR CD DR FL HR MA PE OQ SR UT AV Rating
Wonee Crystallized Bicorbantium Steel   294 509 299   161 489   964 139 160 1  0  
Ihabi Plumbum Iron   32 6 377   519 29   936 407 403 1  0  
Tordo Plumbum Iron   62 63 342   572 30   143 412 489 3  0  
Saomniate Plumbum Iron   20 10 414   574 13   15 475 419 1  0  
Hohiomee Polonium Iron   143 144 488   589 108   499 479 468 1  0  
Beofo Rhodium Steel   51 5 528   609 8   443 515 408 1  0  
Batelloi Polonium Iron   214 98 468   570 54   722 531 566 2  0  
Gorheris Axidite Iron   224 152 575   682 138   370 552 531 1  0  
Niwowo Kiirium Steel   157 56 561   640 82   427 553 490 1  0  
Aopeium Polonium Iron   185 83 371   570 66   609 565 522 3  0  
First Page | Previous Page | Next Page