Find Resources
Modify Search

Name Class ER CR CD DR FL HR MA PE OQ SR UT AV Rating
Cekepioic Unknown Ferrous Metal   405 458 362   332 630   962 344 621 1  0  
Pitogeu Plumbum Iron   96 13 350   556 78   161 457 457 3  0  
Nerda Axidite Iron   174 118 582   631 160   733 553 596 3  0  
Atoris Axidite Iron   288 143 565   699 199   969 573 647 1  0  
Beurevi Dolovite Iron   592 333 811   884 428   650 845 866 2  0  
Refe Neutronium Steel   382 244 720   759 197   75 749 633 8  0  
Walorasis Axidite Iron   289 123 572   687 170   795 555 581 1  0  
Fefiine Kiirium Steel   170 119 539   681 74   538 569 509 8  0  
Raidy Duranium Steel   491 331 748   811 220   216 764 766 8  0  
Saflehaoine Axidite Iron   317 122 581   675 242   392 628 629 1  0  
First Page | Previous Page | Next Page