Find Resources
Modify Search

Name Class ER CR CD DR FL HR MA PE OQ SR UT AV Rating
Bacaite Colat Iron   478 283 739   794 362   210 703 740 1  0  
Baecipo Dolovite Iron   553 394 728   891 410   121 770 759 2  0  
Daloite Polonium Iron   147 116 500   589 89   834 493 493 2  0  
Dorasoine Crystallized Bicorbantium Steel   501 5 732   593 30   583 933 16 1  0  
Ealiism Rhodium Steel   18 78 535   634 21   385 516 454 8  0  
Eniate Dolovite Iron   525 394 807   798 450   872 852 844 2  0  
Eotopaite Kiirium Steel   142 80 600   666 41   255 613 467 8  0  
Eviium Unknown Ferrous Metal   499 637 920   447 532   646 500 889 1  0  
Fotriism Dolovite Iron   500 325 800   854 400   811 837 774 2  0  
Gifouite Doonium Iron   673 358 827   879 515   925 886 929 2  0  
First Page | Previous Page | Next Page