Find Resources
Modify Search

Name Class ER CR CD DR FL HR MA PE OQ SR UT AV Rating
Nauwea Dolovite Iron   580 341 753   872 410   736 800 848 1  0  
Wapikooism Polonium Iron   182 73 485   630 115   639 531 532 2  0  
Xoike Dolovite Iron   478 337 849   818 356   87 826 814 3  0  
Baraoian Plumbum Iron   67 24 318   539 88   652 447 426 2  0  
Goameeian Bronzium Iron   350 264 671   743 280   89 719 718 2  0  
Iasaiciism Plumbum Iron   30 64 326   558 5   544 430 489 1  0  
Pigouine Polonium Iron   176 144 468   578 94   348 457 527 3  0  
Miwodi Kammris Iron   727 498 941   934 571   347 904 922 1  0  
Paope Dolovite Iron   491 355 764   842 421   760 827 782 3  0  
Osoic Axidite Iron   294 131 582   702 128   846 552 628 3  0  
First Page | Previous Page | Next Page