Find Resources
Modify Search

Name Class ER CR CD DR FL HR MA PE OQ SR UT AV Rating
Allo Dolovite Iron   623 307 845   893 426   421 788 856 1  0  
Deecana Polonium Iron   153 132 457   600 115   726 481 570 3  0  
Eepoiam Doonium Iron   576 405 805   925 543   80 941 927 2  0  
Eesuris Axidite Iron   241 184 561   672 150   197 533 529 2  0  
Gakoasa Polonium Iron   151 70 366   600 128   624 535 573 1  0  
Levoism Bronzium Iron   320 169 617   748 315   16 691 699 3  0  
Manewei Colat Iron   472 264 725   766 296   747 705 681 2  0  
Mogiide Dolovite Iron   551 323 779   827 408   568 841 868 2  0  
Nurei Plumbum Iron   57 36 364   504 95   428 492 409 3  0  
Oiwoiko Kammris Iron   704 474 990   962 555   3 994 969 1  0  
First Page | Previous Page | Next Page